गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या

सर्व गणेश भक्त, वयक्तिक व सार्वजनिक गणपती मंडळांचे, त्यांनी दिलेल्या सहकार्य बद्दल

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने, हार्दिक आभार व धन्यवाद